Carnets d’Alberguista

Al Punt d’Informació Juvenil podeu tramitar totes les modalitats del carnet d’alberguista. A continuació teniu la informació de les diverses modalitats:

Carnet d’alberguista jove

Adreçat a joves de 14 a 29 anys (ambdós inclosos)
Els menors de 14 NO necessiten disposar del carnet, estan exempts.
Documentació que cal presentar:
Document d’identitat legalment constituït de l’usuari, DNI, NIE o passaport original, o en el seu defecte una fotocòpia del mateix.
Preu: 6,00 €

Carnet d’alberguista adult

Adreçat a usuaris a partir de 30 anys (sense límit d’edat)
Documentació que cal presentar:
Document d’identitat legalment constituït de l’usuari, DNI, NIE o passaport original, o en el seu defecte una fotocòpia del mateix.
Preu: 13,00 €

Carnet d’alberguista familiar*

dreçat a famílies formades per un o dos adults a càrrec de menors de 14 anys que puguin provar la seva condició de família mitjançant el llibre de família o equivalent.
El carnet familiar podrà ser utilitzat de forma individual per cada un dels adults que formin la família. No serà en cap cas necessari la presència de la família al complet per a utilitzar el carnet familiar als albergs.
A partir dels 14 anys, és obligatori disposar de carnet individual. Només es podran incloure al carnet familiar fills majors de 14 si pateixen alguna discapacitat legalment reconeguda.
Documentació que cal presentar:
Document d’identitat legalment constituït d’un dels adults, DNI, NIE o passaport original, o en el seu defecte una fotocòpia del mateix.
Llibre de família o equivalent, o en el seu defecte una fotocòpia del mateix.
Preu: 21,00 €

*les famílies nombroses i les monoparentals de Catalunya gaudeixen de la exempció del carnet d’alberguista si presenten l’original del títol o del carnet individual de família nombrosa o monoparental a tots els albergs XANASCAT.

Carnet d’alberguista de grup*

Adreçat a tot tipus de grup, organització o associació format per 10 o més persones.
El carnet s’emetrà preferentment a nom de l’organització, associació o grup però es pot emetre a nom de la persona física responsable del grup que haurà de ser major d’edat.
Serà necessari presentar el CIF de l’entitat o NIF del responsable en la entrada a l’alberg i facilitar al personal de l’alberg un llistat amb els integrants del grup que pernoctin en cada ocasió.
Únicament s’utilitzarà el carnet de grup si s’allotgen 10 o més persones.
Documentació que cal presentar:
CIF de l’entitat, organització o associació, o bé
NIF de la persona física responsable del grup, o bé
Un altre document, acceptat per l’administració, que certifiqui la condició de grup on figuri un dels components del grup com a responsable i acreditat mitjançant el seu NIF.
Preu: 16,00 €

*Aquesta modalitat de carnet està exempta dels descomptes corresponents al Programa Avantatges amb el Carnet d’Alberguista.


Informació estreta de la web de la Xarxa Nacional d’Albergs de Catalunya